Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường Tiểu học
Tông Lạnh 2
Địa chỉ: Bản Lạnh - Tông Lạnh - Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại:
Email:thtonglanh2tc@gmail.com.vn


 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • anh

Trang chủ » Thông tin dự án

Dự án VNEN

UBDD TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐAOTẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 660/SGDĐT-GDTH

  Sơn La, ngày 14 tháng 8 năm 2012

KẾ HOẠCH

triển khai Dự án mô hình trường học mới Việt Nam năm học 2012-2013

 

Thực hiện Công văn số 5174/BGDĐT-GDTH ngày 10/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai các hoạt động của Dự án mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam ở trường tiểu học như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Thông qua đổi mới sư phạm, đổi mới phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập, nhận thức của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường tiểu học;

- Giúp giáo viên các trường thí điểm nắm được nội dung, chương trình, phương pháp tổ chức dạy học, hiểu các thức tổ chức lớp học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo mô hình trường học mới Việt Nam;

- Tích cực hóa sự tham gia của cộng đồng trong quá trình giáo dục.

          II. TIẾN ĐỘ, PHẠM VI TRIỂN KHAI.

          1. Tiến độ: Năm học 2012-2013 thực hiện ở lớp 2, lớp 3; năm học 2013-2014 thực hiện ở lớp 2, lớp 3, lớp 4; năm học 2014-2015 thực hiện lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5.

          2. Phạm vi: 11/11 phòng giáo dục và Đào tạo, 76 trường tiểu học đăng kí triển khai thực hiện thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam.

          III. NỘI DUNG CỤ THỂ

          1. Tập huấn:

          a) Phương thức: Tập huấn cấp Bộ, cấp tỉnh và tập huấn theo trường hoặc có thể cụm trường (căn cứ vào tình hình thực tế về số lượng giáo viên của các trường và đội ngũ cốt cán đã tập huấn tại tỉnh, phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định tập huấn theo trường hay cụm trường nhưng không không quá 2 trường cho  một cụm và không để giáo viên đi tập huấn quá xa nhà).

b) Nội dung, thời gian tập huấn:

- Nội dung: Tập huấn về dạy học các môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên Xã hội và Hoạt động giáo dục theo tài liệu VNEN; tập huấn về tổ chức lớp và đánh giá học tập của học sinh theo VNEN.

- Thời gian: Tập huấn cấp trường được tổ chức trong 5 ngày, hoàn thành trước ngày 25/8/2012.

c) Thành phần:

- Giảng viên: Mỗi lớp tập huấn cấp trường sẽ có 02 giảng viên, những giảng viên cốt cán đã tham dự tập huấn tại tỉnh, ngoài ra có thể mời thêm cốt cán cấp tỉnh và huyện đã được tập huấn VNEN do Bộ Giáo dục tổ chức tại Hà Nội và tại tỉnh tham gia giảng viên hoặc dạy thử nghiệm.

- Học viên: Là Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và tất cả những giáo viên sẽ dạy lớp 2, lớp 3 trong năm học 2012-2013 tại trường tiểu học VNEN nhưng chưa tham dự tập huấn VNEN.

d. Cách thức tổ chức tập huấn

- Phiếu hỏi trước tập huấn gửi kèm theo văn bản này sẽ được sử dụng trong lớp tập huấn để thu thập các thông tin đầu vào về học viên và về tài liệu tập huấn. Các trường phô tô phiếu hỏi và phát cho từng học viên. Trước khi tập huấn dành 30 phút cho học viên ghi trả lời các câu hỏi trong phiếu hỏi. Sau khi thu tất cả các Phiếu hỏi đã phát ra mới bắt đầu nội dung tập huấn (chi tiết cách tiến hành có trong phần hướng dẫn phiếu hỏi). Các Phiếu hỏi này được thu về, lưu 01 bản tại trường và 01 bản tại phòng giáo dục và đào tạo.

- Các giảng viên sẽ truyền đạt lại nội dung theo tài liệu tập huấn cho các học viên. Hình thức tập huấn là học viên tự nghiên cứu tài liệu, dạy thực hành, trao đổi cụ thể chi tiết nội dung tài liệu theo hình thức học nhóm giữa người đã qua tập huấn với người chưa được tập huấn. Những khó khăn vướng mắc cần liên hệ ngay sự trợ giúp của các cốt cán tỉnh, huyện và các chuyên gia làm giảng viên tại các lớp tập huấn cấp trung ương và cụm tỉnh.

đ) Kinh phí

Trong quá trình tập huấn, các trường được thanh toán các khoản chi sau, mức chi dưới đây là mức tối đa có thể được thanh toán, Hiệu trưởng nhà trường cân nhắc quyết định mức chi thực tế.

- Tiền giảng viên (áp dụng đối với giảng viên): 600.000 đồng/người/ngày.     - Phụ cấp tiền ăn và tiêu vặt (áp dụng cho giảng viên, học viên và tổ chức):

150.000 đồng/người/ngày.

- Tiền giải khát giữa giờ (áp dụng cho giảng viên, học viên và tổ chức): 30.000 đồng/người/ngày.

- Tiền văn phòng phẩm và photo Phiếu hỏi: 400.000 đồng

Lưu ý: 2 gạch đầu dòng thứ nhất và thứ hai thanh toán theo Bảng danh sách đại biểu ký nhận (theo mẫu đính kèm); 2 gạch đầu dòng thứ ba và thứ tư thanh toán theo chứng từ phát sinh thực tế.

Kết thúc tập huấn, các trường lập Bảng kê chứng từ thanh toán (theo mẫu đính kèm) và gửi kèm theo chứng từ thanh toán về Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội (ghi rõ ngoài phong bì : Chứng từ thanh toán tập huấn VNEN cấp trường). Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chuyển tiền thanh toán cho các trường ngay sau khi tài chính của Dự án GPE-VNEN có hiệu lực (dự kiến vào tháng 10/2012). Khi lập chứng từ thanh toán, các trường cần lập thành 02 bộ giống nhau, 01 bộ gửi về Vụ giáo dục tiểu học, 01 bộ lưu để đề phòng bị thất lạc.

          e) Tài liệu

          - Tài liệu tập huấn giáo viên: Gồm 04 cuốn tài liệu tập huấn các môn và hoạt động giáo dục lớp 2, lớp 3 và 01 cuốn hướng dẫn tổ chức lớp học VNEN, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi các phòng giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo kịp thời phân phối tới các trường, cụm trường để tổ chức triển khai tập huấn.

          - Tài liệu học tập của học sinh: Do việc đặt in gấp nên học kì I năm học 2012-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ tài liệu học tập của học sinh về các phòng giáo dục và đào tạo với số lượng trung bình 15bộ/ lớp, khi nhận được tài liệu, phòng giáo dục và đào tạo xem xét số học sinh/lớp của từng trường, thực hiện phân chia tài liệu đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa các trường.

          g) Báo cáo tập huấn:

Phòng giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo kết quả (theo mẫu gửi kèm) báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tao (qua phòng Giáo dục tiểu học) chậm nhất ngày 30/9/2012.

          2. Đánh giá kết quả học tập của học sinh.

          Thực hiện theo Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học, chú trọng thực hiện việc quan tâm động viên học sinh, giúp học sinh tự tin, hứng thú, tiến bộ trong học tập; đánh giá năng lực đạt được cả quá trình học tập của học sinh; khuyến khích cá nhân, nhóm học sinh tự đánh giá ...   

          3. Tổ chức thực hiện

          a) Sở Giáo dục và Đào tạo:

          - Thành lập Ban quản lý Dự án cấp tỉnh, đề xuất các ứng viên tư vấn cấp tỉnh với Bộ Giáo dục và Đào tao, kí hợp đồng với các điều phối viên cấp tỉnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn;

          - Lập kế hoạch tập huấn chuyên môn, xây dựng đội ngũ cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện tham gia tập huấn cấp bộ, cấp tỉnh, đồng thời thực hiện việc tư vấn, hỗ trợ chuyên môn trong quá trình thực hiện mô hình VNEN; phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo thực hiện kiểm tra giám sát các huyện, trường để đánh giá chất lượng thực hiện;

          - Hướng dẫn các trường thực hiện quản lý tài chính, mua sắm đấu thầu, công tác phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng …

- Thực hiện báo cáo thường xuyên, báo cáo định kì với cấp quản lý theo quy định.

          b) Phòng Giáo dục và Đào tạo:

          - Xây dựng đội ngũ cốt cán, tổ chức các trung tâm bồi dưỡng cấp huyện, lập kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tập huấn cấp trường, cụm trường;

          - Tham mưu với UBND huyện ưu tiên biên chế giáo viên, kế toán, giao quyền tự chủ tài chính cho các trường thực hiện mô hình VNEN; kịp thời triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án VNEN theo kế hoạch của Bộ giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo;

          - Xây dựng, thực hiện chương trình hỗ trợ cộng đồng; huy động cha mẹ học sinh, cộng đồng tham gia các hoạt động giáo dục;

- Thực hiện báo cáo thường xuyên, báo cáo định kì với cấp quản lý theo quy định.

c) Trường tiểu học

- Các trường tự nguyện tham gia VNEN phải thực hiện cam kết đảm bảo các yêu cầu chất lượng và mọi hoạt động giáo dục của Dự án.

- Tổ chức - giám sát tập huấn VNEN tại trường, cụm trường theo kế hoạch, hướng dẫn của phòng giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; Trong năm học, các trường cần sử dụng buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tuần để tập huấn bồi dưỡng thường xuyên về kinh nghiệm, bài học thực tế về cách thức tổ chức và phương pháp giảng dạy theo VNEN.

- Trong thời gian từ gữa tháng 8 đến khi bước vào năm học mới hàng năm, các trường, lớp VNEN chuẩn bị bị một số hoạt động sau:

+ Thành lập Hội đồng tự quản học sinh;

          + Luyện đọc hiểu và diễn đạt cho học sinh lớp 2, lớp 3 (đặc biệt là học sinh lớp 2);

          + Tập cho học sinh cách học theo cặp, nhóm của Tài liệu hướng dẫn học tập;

          + Bồi dưỡng kĩ năng điều hành hoạt động nhóm cho các nhóm trưởng;

          + Làm các góc học tập, góc cộng đồng, thư viện của các môn học;

          + Làm đồ dùng dạy học cho các môn học theo yêu cầu của Tài liệu học tập.

- Đối với các trường có nhiều học sinh dân tộc, điều kiện khó khăn, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc chuẩn bị tiếng việt cho trẻ trước tuổi đến trường, thực hiện việc ôn luyện kiến thức cho học sinh, đặc biệt là kĩ năng nói Tiếng Việt, kĩ năng đọc hiểu văn bản để thực hiện tốt mô hình trường VNEN.

- Duy trì, tổ chức có hiệu quả dạy học 2buổi/ngày; ưu tiên cơ sở vật chất, giáo viên đảm bảo tỷ lệ quy định đối với các lớp thực hiện mô hình VNEN.

- Tiếp nhận, sử dụng, bảo quản tài liệu, thiết bị, kinh phí Dự án VNEN đúng nguyên tắc, hiệu quả.

- Thực hiện báo cáo thường xuyên, báo cáo định kì với cấp quản lý theo quy định.

          Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các trường tiểu học thực hiện nghiêm túc kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tinh; (BC)

- Vụ Giáo dục tiểu học; (BC)

- BGĐ sở (BC);

- Phòng Giáo và Đào tạo huyện, TP;

- Lưu: VT; GDTH. 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                 

(Đã kí)

 

 Trương Văn Thắm

 


(Kèm theo Kế hoạch số 660 /SGD ĐT-GDTH ngày 14/8/ 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

 

BÁO CÁO

về tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới Việt nam

 

 

I. Hình thức, thời gian, số lượng tập huấn.

          1. Hình thức tổ chức (tập huấn theo trường, cụm trường); số trường, số cụm trường.

          2. Thời gian (thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành)

          3. Tài liệu tập huấn: thời gian nhận, số lượng (đủ, thiếu)

4. Số lượng: số cán bộ quản lý, số giáo viên dạy lớp 2, lớp 3

 

Thống kê tổng hợp về CBGV dự tập huấn

 

TT

Tên trường

Tổng số

Dân tộc

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Trên chuẩn

Đạt chuẩn

Dưới chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

5. Kinh phí tập huấn: Tổng kinh phí đề nghị thanh toán

          II. Kết quả tập huấn:

Đánh giá về kết quả giáo viên tiếp thu kiến thức kĩ năng cơ bản cần đạt theo mục tiêu yêu cầu khóa tập huấn đề ra.

          III. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình chỉ đạo thực hiện tập huấn:

          1. Thuận lợi

          2. Khó khăn

          IV. Kiến nghị, đề xuất