Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường Tiểu học
Tông Lạnh 2
Địa chỉ: Bản Lạnh - Tông Lạnh - Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại:
Email:thtonglanh2tc@gmail.com.vn


 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • anh

Trang chủ » Tin nha truong

Kế hoạch bồi dương thương xuyên

PHÒNG GD&ĐT THUẬN CHÂU

TRƯỜNG TH TÔNG LẠNH 2

 

 
 
 

Số:  /KH-TL2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Tông Lạnh, ngày 10 tháng 9  năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học

Năm học 2013 - 2014

 

 
 

 

 


Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-PGD&ĐT ngày 22/8/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên Tiểu học năm học 2013 - 2014;

Trường TH Tông Lạnh 2 xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường năm học 2013 - 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ của các cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên.

Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, khả năng tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên cũng như năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên tại các đơn vị trường học.

Bồi dưỡng thường xuyên giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:

Cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy toàn trường.

III. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Nội dung 1: 30 tiết/năm học

- Nội dung cơ bản của kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ III và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV, lần thứ VI của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; thời sự chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Sơn La, của huyện Thuận Châu.

- Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các cuộc vận động “hai không”; cuộc vận động “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.

- Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Thông tư số 14/2011/BGDĐT ngày 08/4/2011; Công văn 630/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trường tiểu học.

- Thông tư  số 32/2011/TT-BGD&ĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.

- Thông tư số 12/2012/TT-BGD&ĐT ngày 03/4/2012 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng trong ngành Giáo dục.

- Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT  ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

- Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GD&ĐT.

- Điều lệ trường Tiểu học theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐTngày 18/12/2012 về việc sửa đổi Điều 40; Bổ sung Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học.

- Công văn số 5478/BGDĐT-GDTH ngày 08/08/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2013 - 2014.

- Các văn bản hướng dẫn về dạy học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

Đã bồi dưỡng trong tháng 8-2013 và tiếp tục triển khai văn bản mới trong năm học.

2. Nội dung 2: 30 tiết/năm học

- Các văn bản chỉ đạo về giáo dục tiểu học:

+ Công văn số 140/SGDĐT-GDTH ngày 25/02/2010 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học.

+ Công văn số 154/SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 27/02/2010 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

+ Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý, công tác chuyên môn trong năm học.

+ Các văn bản khác có liên quan.

- Bồi dưỡng chuyên môn:

+ Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng luyện chữ viết cho giáo viên tiểu học; về tiết kiệm năng lượng cho CBQL, GV tiểu học.

+ Bồi dưỡng, tập huấn công tác giảng dạy chương trình GPE - VNEN lớp 2; 3; 4 về Mô hình trường học mới Việt Nam.

+ Bồi dưỡng việc dạy và học theo chuẩn kiến thức kỹ năng; tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học, công tác tự đánh giá. sử dụng tài liệu địa phương tỉnh Sơn La đối với các môn Đạo đức lớp 1, 4,5; Lịch sử, Địa lý lớp 4, 5; Âm nhạc lớp 1, 4, 5; ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy - học (Cách soạn giáo án, thiết kế bài giảng điện tử, sử dụng giáo án, bài giảng điện tử), sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học…

    + Triển khai tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo hình thức website, diễn đàn theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    + Triển khai các văn bản hướng dẫn về dạy học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật…

3. Nội dung 3: 60 tiết/năm học

STT

Mã mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian tự học (tiết)

Thời gian học tập trung (tiết)

SL

GV tham gia

Ghi chú

LT

TH

 

 

 

TH1

Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học

1. Tâm lí học về sự phát triển trí tuệ học sinh tiểu học

2. Tâm lí học về sự hình thành kĩ năng học tập của học sinh tiểu học

3. Tâm lí học về giáo dục đạo đức học sinh tiểu học

Nắm vững một số vấn đề cơ bản về tâm lí học dạy học ở tiểu học để vận dụng trong dạy học, giáo dục ở trường tiểu học

10

2

3

12

 

 

TH2

Đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật hoặc chậm phát triển trí tuệ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

1. Tâm lí của học sinh dân tộc ít người ở địa phương

2. Tâm lí của học sinh khuyết tật và chậm phát triển trí tuệ

3. Tâm lí của học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật hoặc chậm phát triển trí tuệ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tương học sinh.

10

2

3

1

 

 

TH7

Xây dựng môi trường học tập thân thiện

1. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về vật chất (phòng học, cảnh quan trường lớp, tạo khu vui chơi…)

2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần (quan hệ giáo viên-giáo viên, giáo viên-học sinh, học sinh-học sinh, nhà trường- phụ huynh…)

Hiểu được xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất; hiểu được ý nghĩa và biết cách tạo môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất.

Hiểu được thế nào là xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần; hiểu ý nghĩa và biết cách xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần.

 

13

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH8

Thư viện trường học thân thiện

1. Giới thiệu về thư viện trường học thân thiện.

2. Các hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện.

3. Xây dựng thư viện thân thiện trong trường tiểu học.

Hiểu được thế nào là thư viện trường học thân thiện.

Nắm được các hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện.

Biết cách xây dựng thư viện thân thiện trong trường tiểu học. Chủ động, linh hoạt trong xây dựng thư viện thân thiện phù hợp với hoàn cảnh địa phương.

12

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

TH10

Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói.

1. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nghe

2. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nhìn

3. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nói.

Nắm được các khái niệm về trẻ khuyết tật theo phân loại tật (trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói)

Nắm được nội dung và phưong pháp giáo dục cho các nhóm trẻ khuyết tật (trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói)

8

3

4

3

 

 

TH11

Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về học, về vận động.

1. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về học

2. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về vận động

Nắm được các khái niệm về trẻ khuyết tật theo phân loại tật (trẻ có khó khăn về học, về vận động).

Nắm được nội dung và phương pháp giáo dục cho các nhóm trẻ khuyết tật (trẻ có khó khăn về học, về vận động).

8

3

4

9

 

 

TH12

Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

1. Các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.

2. Phương pháp lựa chọn địa chỉ tích hợp và xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.

3. Kĩ năng lựa chọn phương pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp.

4. Thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

Nhận biết được các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học; biết lựa chọn các địa chỉ tích hợp phù hợp và cách xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học. Lập được kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

8

3

4

1

 

 

TH19

Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học

1. Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học.

2. Tự làm đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt

3. Tự làm đồ dùng dạy học môn Toán

4. Tự làm đồ dùng dạy học môn Tự nhiên- xã hội, môn Khoa học

Hiểu, trình bày được yêu cầu và hỗ trợ giáo viên trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

13

2

 

1

 

 

TH20

Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

1. Khái quát chung về cấu tạo của máy tính và các thiết bị ngoại vi. Giới thiệu hệ điều hành Windows; Thực hành một số thao tác cơ bản với hệ điều hành Windows.

2. Giới thiệu hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word (gọi tắt là word); Thực hành soạn thảo văn bản, trình bày văn bản và in văn bản trên máy tính.

Biết thực hiện đúng, chính xác các thao tác cơ bản trong hệ điều hành Windows.

Sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word (gọi tắt là word).

Biết soạn thảo, trình bày đẹp, đúng một văn bản bất kỳ.

Thực hiện điều khiển in được các văn bản trong Word.

13

1

1

2

 

 

TH21

Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy học

1. Các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint.

2. Thực hành các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn PowerPoint để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

Xác định được các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn MicrosoftPowerPoint và biết một tệp tin trình diễn.

Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint để để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

12

1

2

2

 

 

TH22

Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học

1. Các yêu cầu sư phạm về các mặt: hình thức, nội dung, phương pháp của một phần mềm dạy học ở tiểu học.

2. Thực hành sử dụng một số phần mềm dạy học ở tiểu học.

Hiểu được các yêu cầu của một phần mềm dạy học ở tiểu học.

Biết cách sử dụng một số phần mềm dạy học ở tiểu học.

12

1

2

1

 

 

TH23

Mạng Internet – tìm kiếm và khai thác thông tin :

1.Những điều cần biết khi tham gia vào Internet.

2. Cách sử dụng một trình duyệt Web

3. Cách thức tìm kiếm thông tin trên Internet.

4. Cách sử dụng dịch vụ gửi và nhận thư điện tử.

Biết cách sử dụng một trình duyệt Web.

Biết cách tìm kiếm thông tin trên Internet.

Biết cách gửi và nhận thư điện tử.

12

1

2

4

 

 

TH24

Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

1. Khái niệm cơ bản về đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

2. Nguyên tắc đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

3. Phân loại kiểm tra và đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

4. Nội dung đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

- Đánh giá kiến thức

- Đánh giá kỹ năng

- Đánh giá thái độ

Hiểu được chức năng cơ bản và các nguyên tắc đánh giá kết quả học tập.

Hiểu và trình bày được bốn loại đánh giá ở tiểu học

Xác lập được nội dung đánh giá.

10

2

3

11

 

 

TH25

Kỹ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

1. Kỹ thuật quan sát

Phân loại các kiểu quan sát trong đánh giá giáo dục và thực hành sử dụng cách thức quan sát và công cụ ghi nhận các quan sát

2. Kiểm tra miệng

Khái niệm, tính chất và nguyên tắc kiểm tra miệng ở tiểu học

3. Kiểm tra thực hành

- Khái niệm thực hành và những kết quả học tập được đánh giá qua kiểm tra thực hành

- Vận dụng các biện pháp kiểm tra thực hành

4. Học sinh tự đánh giá

- Thực hành các biện pháp rèn kỹ năng tự đánh giá cho học sinh và đánh giá lẫn nhau

Hiểu được đặc điểm của các kỹ thuật đánh giá kết quả học tập ở tiểu học (quan sát; kiểm tra miệng; kiểm tra thực hành)

Vận dụng được những kỹ thuật đánh giá để thực hành sử dụng chúng.

 

10

2

3

14

 

 

TH26

Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

1. Tự luận

- Các kết quả học tập được xác định qua bài tự luận

- Các hình thức tự luận

- Thực hành soạn đề, cách chấm điểm bài tự luận.

2. Bài trắc nghiệm

- Nguyên tắc và quy trình biên soạn bài trắc nghiệm.

- Thực hành biên soạn bài trắc nghiệm.

Hiểu được đặc điểm của các hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Vận dụng được những kỹ thuật và quy trình biên soạn bài trắc nghiệm để thực hành sử dụng chúng.

10

2

3

1

 

 

TH27

Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét

1. Quan niệm về đánh giá kết quả học tập và đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học bằng nhận xét.

2. Thực trạng việc thực hiện đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học bằng nhận xét ở một số môn học hiện nay.

3. Một số biện pháp thực hiện đánh giá bằng nhận xét đạt hiệu quả

Hiểu về hình thức đánh giá kết quả học tập một số môn học bằng nhận xét.

Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện đánh giá bằng nhận xét.

Nắm được các biện pháp thực hiện đánh giá bằng nhận xét đạt hiệu quả.

10

2

3

1

 

 

TH28

Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số (kết hợp với nhận xét)

1. Đổi mới đánh giá kết quả học tập ở tiểu học thông qua đánh giá bằng điểm số kết hợp với đánh giá bằng nhận xét

2. Yêu cầu, tiêu chí xây dựng đề kiểm tra, quy trình ra đề kiểm tra học kỳ

3. Đánh giá kết quả học tập ở các môn học bằng điểm số (Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý) theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình

Hiểu quan niệm về hình thức đánh giá kết quả học tập các môn học bằng điểm số.

Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện đánh giá bằng điểm số.

Có kỹ năng xây dùng đề kiểm tra học kỳ ở các môn học Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý.

8

3

4

1

 

 

 

 

TH34

Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

1. Những vấn đề cơ bản về công tác chủ nhiệm trong giai đoạn hiện nay:

- Nhiệm vụ, chức năng của người giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học.

- Yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục ở địa phương trong giai đoạn hiện nay.

- Quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm đối với Ban giám hiệu, đồng nghiệp, phụ huynh, cha mẹ học sinh và cộng đồng.

2. Hồ sơ về công tác chủ nhiệm

Nắm được những vấn đề lí luận cơ bản về công tác chủ nhiệm lớp và yêu cầu đối với người giáo viên chủ nhiệm lớp ở tiểu học trong giai đoạn hiện nay.

Có kĩ năng lập hồ sơ chủ nhiệm lớp.

Có mối quan hệ tốt với Ban giám hiệu, đồng nghiệp, phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh và cộng đồng.

12

 

3

2

 

 

TH38

Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

1. Nội dung tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

2. Hình thức và phương pháp hoạt động:

Nắm được nội dung, cách thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

14

1

 

1

 

 

TH45

Xây dựng cộng đồng thân thiện

1. Môi trường giáo dục ngoài nhà trường.

2. Sự cần thiết phải xây dựng cộng đồng thân thiện.

3. Phương pháp xây dựng cộng đồng thân thiện để hỗ trợ cho công tác giáo dục của nhà trường.

Hiểu được môi trường giáo dục gồm cả môi trường ngoài nhà trường.

Hiểu được tác động của môi trường ngoài nhà trường vào nhà trường.

Biết cách để xây dựng cộng đồng thân thiện.

12

1

 

1

 

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với BGH nhà trường

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt kế hoạch cá nhân và xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường; tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo các quy định.

- Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX giáo viên theo quy định.

2. Cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học

- Xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân, trong đó cần ghi rõ các nội dung bồi dưỡng và thời gian thực hiện học tập gắn liền 35 tuần thực dạy.

- Lập Sổ BDTX: Ghi chép cụ thể những nội dung học tập sinh hoạt trong tuần, trong tháng, bám sát vào Kế hoạch đã được Ban Giám hiệu phê duyệt.

- Thời gian thực hiện: Kể từ tháng 8/2013 đến hết tháng 5/2014

- Số lượng tiết quy định: 120 tiết

4. Đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tự học, tự BDTX theo kế hoạch (đã được phê duyệt) của giáo viên; đánh giá kết quả BDTX  theo Chương III - Điều 12, Điều 13, Điều 14 - Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 5. Quy định về chế độ báo cáo

- Các tổ, cá nhân hoàn thành kế hoạch trước ngày 05/9/2013.

- Phó HT tổng hợp kết quả Báo cáo công tác BDTX bằng văn bản và biểu mẫu đính kèm cho Hiệu trưởng  trước ngày 15/5/2014. Nộp về Phòng GD&ĐT trước ngày 20/5/2014.

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý, giáo viên Trường TH Tông Lạnh 2 năm học 2013 – 2014 đề nghị các tổ chuyên môn, cá nhân triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Các tổ chuyên môn;

- Website: www.thtonglanh2.edu.vn

- Lưu: NT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đàm Trang Nhung